Лични данни

На основание на член 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), счетоводно предприятие  Актив Консулт –ТА  ООД сключва споразумение за защитата им с всеки свой клиент, което е неразделна част от договора между страните за счетоводно обслужване.

Нашето споразумение за защита на лични данни може да свалите от тук.