Услуги

Счетоводни услуги

Целта на екипа ни е да предоставяме услуги, съобразени с изискванията на конкретния клиент. Предлагами ви  счетоводни услуги с договор за абонаментно обслужване,  с  който договор гарантираме нашата отговорност във връзка със счетоводната дейност на вашата фирма, следенето за крайни срокове, следенето на промени в законодателството. Стараем се в нашета съвместна работа да намалим до минимум вашите отговорности и задачи, свързани административните ангажименти, които произтичат от действащото счетоводно законодателство и които ви касаят  като собственик на фирма. Вашите ангажименти в общия случай се изчерпват с предоставянето на първичните документи в офиса ни.  За минимизиране на разходите ви, оптимизиране  на приходите  и развитие на бизнеса ви , винаги можете да се обърнете към нас за съвет.

Пълно счетоводно и данъчно обслужване

 • Счетоводна обработка на документи – текущо и/или еднократно в съответствие с Националното счетоводно законодателство (НСС) или Международни счетоводни стандарти (МСС)
 • Проверка на първичните счетоводни документи за съответствие с  данъчното и счетоводно законодателство.
 • Изготвяне срочно всички необходими данъчни декларации в съответствие с  данъчната регистрация на клиента по данъчните закони (ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ), и по-специално:
  – Изготвяне и подаване на справка - декларация по ЗДДС и предаване в НАП;
  – Изготвяне на  VIES и ИНТРАСТАТ декларациите и подаването им в регистрите на НАП;
  – При необходимост - справки  за нуждите на клиента ,свързани с  НОИ, НСИ и др.
  – Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните финансови отчети.
 • Ежемесечно изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата.
 • Проверка за дължими данъци и такси и изготвяне на платежни нареждания за погасяване на задължения към НАП.
 • Онлайн следене за дължими данъци и такси.
 • При необходимост от взаимоотношения с банки и лизингови предприятия  - изчисляване на текущия финансов резултат
 • Възможност за данъчни и счетоводни консултации, които са включени в цената на абонамента.
 • Регистрация  и дерегистрация по ЗДДС
 • Уведомяване  за изтичащи срокове за подаване на декларации, справки и плащания
 • Оптимизиране на данъчните и осигурителните плащания .
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки.
   

Нашата основна цел е да ви помогнем да покриете всички данъчно-административни законови изисквания, приложими в страна ни.   Специалисти ни ще ви предоставят ефективни и съобразени със законодателството решения за отпимизация на дължимите към държавата  данъци. Данъчното законодателство се променя  много често и без значение от правната форма, размера и бранша на бизнеса ви всяко ваше решение има  данъчен ефект . Целта на екипа ни е точно , професионално и своевременно да бъдете осведомени и да ви предложим  достатъчно ефективни решения по конкретни за дейността ви въпроси, да ви се  изложат перспективите и последиците и заедно да отстраним данъчните рискове с неблагоприятни за вас крайни резултати. 

Отчитане трудови и осигурителни отношения

 • Подаване на уведомлени до НАП;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Оформяне на изискуемите документи за назначаване и освобождаване на служители;
 • Изчисляване  на работни заплати - начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, съобразени с  болнични и отпуски;
 • Отчитане осигурителните отношения – месечно изчисляване на различните видове осигуровки в съответствие с осигурителното законодателство и предоставените договори на персонала  и изготвяне на платежни нареждания за превеждане на осигуровките по предварително посочена от клиента банка и сметка;
 • Подаване пред НАП информация за осигурените лица;
 • Подаване на болнични;
 • Предоставяне на служебни бележки, справки и удостоверения за доходи;

След като ви предложим най-подходящата форма на назначаване, ние ще се заемем с оформяне на документацията за трудовото досие, за да покрием напълно законовите изисквания, с уведомяване на националната агенция за приходите и оформяне на трудовата или осигурителна книжка.Ние ще се погрижим за правилното отчитане на трудово-осигурителните отношения на персонала в дружеството ви, консултирайки ви за данъчно-осигурителния ефект и дължимите вноски към бюджета още преди самото назначаване, с което ще ви спестим  нежелани санкции . Ежемесечно декларираме дължимите данъци и осигуровки пред НАП, предоставяме попълнена платежна ведомост, фишове и разбивки на работните заплати за всеки служител или работник, както и попълнени платежни документи за погасяване на данъчно-осигурителните задължения на предприятието. Предоставяме и служебни бележки, справки и удостоверения за доходи,когато това е необходимо.

Представителство пред Агенцията по приходите

Извън  счетоводните услуги  и при сключен договор за абонаментно обслужване ние поемаме ангажимента за представителство на клиентите си пред НАП при данъчни ревизии, възражения  по повод техни задължения , изготвяне на жалби ,справки и др. подобни – подаваме ги от тяхно име, както и получаваме от тяхно име актове, съобщения, известия и др. в съответствие с направените договорености . В услугата се включва и осигуряване място  за извършване проверки и ревизии от НАП, когато това е възможно.

Услуги свързани с ТР

Наше задължение е да подготвим и да ви предоставим Годишните финансови отчети в подходящ вид и форма за публикуване в Търговския регистър. Цената за публикуване не е включена в месечната абонаментна цена.

Фирмата ни има добри контакти с адвокатска кантора, която, при интерес от ваша страна, може да поеме всички действия по създаването и регистрацията в Търговския регистър на ново дружесттво.

Ако имате интерес, ние ще ви осведомим за необходимите документи и цената на услугата.

Обади се сега и попитай за регистрация на фирма на телефон: +359 2 42 32 789

Услуги свързани с финансово-счетоводни експертизи

Дружеството чрез Управителя Валентин Тодоров предлага изготвянето на финансово-икономически и счетоводни експертизи, ползващи се както в съдебната система от Софийски Градски Съд  и Софийски Районен Съд, така и за целите на мениджмънта на предприятията.